šŸŒ De aarde

Hoe ontstaan fossielen?


Fossielen, die als puzzelstukjes uit het verleden opduiken, zijn de overblijfselen van organismen die op wonderbaarlijke wijze bewaard zijn gebleven in gesteente. Laten we dieper graven in dit boeiende onderwerp en ontdekken hoe en waarom alleen bepaalde delen van planten en dieren fossiel worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding Hoe ontstaan fossielen?

Wat is een fossiel

Een fossiel is een overblijfsel, spoor of restant van een plant, dier of ander organisme dat in de loop van de tijd is bewaard gebleven in gesteente, sediment of andere materialen. Fossielen zijn vaak afkomstig van organismen die leefden in het verre verleden en bieden wetenschappers waardevolle inzichten in de evolutie van het leven op aarde.

Hoe ontstaat een fossiel

Meestal worden alleen de harde delen van een organisme, zoals botten, tanden, en schelpen, gefossiliseerd. Dit komt doordat zachte delen zoals weefsel over het algemeen sneller vergaan. De fossilisering vindt plaats wanneer de overblijfselen snel bedolven raken onder lagen zand, modder, of klei, die fungeren als een beschermende deklaag tegen rotting of vraat.

Fossielen zijn niet alleen de overblijfselen van organismen zelf, maar ook sporen die door organismen zijn achtergelaten, zoals pootafdrukken, holen en versteende uitwerpselen die coprolieten worden genoemd. Fossielen kunnen in grootte variƫren van microscopische skeletjes van diatomeeƫn tot de indrukwekkende skeletten van prehistorische reuzen.

Niet altijd versteend

Een fossiel hoeft niet per se versteend te zijn, het kan ook bewaard zijn gebleven met behoud van de oorspronkelijke structuur. Hoewel veel fossielen inderdaad tienduizenden jaren oud zijn, zijn er ook voorbeelden van jongere fossielen uit relatief recente tijden.

Gerelateerde vraag